POLITYKA PRYWATNOŚCI SKINHUB

1. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych Usługobiorców Serwisu WWW.SKIN-HUB.PL.

2. Usługodawca  (Administrator Serwisu) Stowarzyszenie, działające pod nazwą Polskie Towarzystwo chorób Atopowych,  traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Usługobiorców priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była w możliwie najlepszy sposób chroniona. Usługodawca stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane dane osobowe przez Usługobiorców Serwisu były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W celu zapewnienia poufności i integralności transmisji danych oraz zapewniania uwierzytelnienia oraz bezpieczeństwa transakcji płatniczych realizowanych za pośrednictwem Serwisu,  Usługobiorca posługuje się technologią SSL (Secure Sockets Layer) oraz dodatkowo zabezpiecza dane Serwisu na serwerze usługą SiteLock Certified. Informacja o zabezpieczeniu Serwisu wraz z informacją o ostatnim skanowaniu bezpieczeństwa znajduje się w stopce strony głównej Serwisu. Odpowiednimi działaniami użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacje liter i cyfr).

3. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie działające pod nazwą Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 17/70, (02-972) . Zbiór danych osobowych przed podjęciem pierwszych aktywności związanych z gromadzeniem tych  danych i/lub ich przetwarzaniem został  zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców Serwisu (niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach serwisu). Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

5. Usługodawca przetwarza dane osobowe na zasadach w niniejszym dokumencie wskazanych i w zakresie w jaki zostały one Usługodawcy udostępnione przez Usługobiorcę. Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych podmiotom trzecim wskazanym przez Usługodawcę i działającym na jego zlecenie, w zakresie realizacji usług Serwisu na rzecz Usługobiorców.

6. Usługobiorcom Serwisu przysługują wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) uprawnienia informacyjno- kontrolne, korekcyjne, a także zakazowe w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach w przepisach określonych. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Usługodawcy na adres  skrzynki e-mail:  info@skin-hub.pl.

7. Dane osobowe przekazane przez Usługobiorców mogą być wykorzystywane w celach marketingowych. Na takie działanie Usługodawcy, Usługobiorca musi jednak uprzednio wyrazić zgodę. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu nie są uzależnione od wyrażenia takiej zgody.

8. Dane osobowe przekazane przez Usługobiorcę mogą być wykorzystywane w celu przesyłania Usługobiorcy informacji na temat działalności Koalicji Skin-Hub lub  informacji handlowych od Usługodawcy lub przesyłania do Usługobiorcy Newslettera zawierającego informacje związane z Serwisem i zamieszczonymi w jego ramach ogłoszeniami. Na takie działanie Usługodawcy Usługobiorca musi jednak uprzednio wyrazić zgodę w procesie rejestracji.

9. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną  (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).

10. Serwis korzysta z tzw. cookies aby lepiej spełniać oczekiwania użytkowników. Usługobiorca ma prawo i może zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

11. Dane Usługobiorców nie są przez Usługodawcę sprzedawane ani użyczane. Takie czynności mogą być dokonywane przez Usługodawcę jedynie za uprzednim wyraźnym zezwoleniem Usługobiorcy.

12. Usługodawca ma prawo i obowiązek udzielić informacje o posiadanych danych osobowych Usługobiorców organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

13. Usługodawca nie odpowiada za zasady polityki prywatności stron www, na które będzie wchodził Usługobiorca poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu oraz zasady polityk prywatności podmiotów trzecich świadczących na mocy porozumień zawartych z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu usługi na rzecz Usługobiorców w imieniu własnym i na własną rzecz (podmioty te określają swoje polityki prywatności samodzielnie).

14. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane Usługobiorcom poprzez zmieszczenie informacji na stronach  Serwisu oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania Usługobiorcy o planowanych zmianach.